കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

Uroob / May 10, 2021

Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb

 • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788130001579
 • Page: 391
 • Format: Paperback
 • from the blurb from the blurb

  • Free Download [Christian Book] Ô കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob ↠
   391 Uroob
  • thumbnail Title: Free Download [Christian Book] Ô കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob ↠
   Posted by:Uroob
   Published :2021-02-10T01:06:44+00:00

  About "Uroob"

   • Uroob

    P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum


  217 Comments


  Leave a Reply